İhaleler

104 ADET M1 HATTI ABB ARAÇLARI YOLCU BÖLÜMÜ KLİMA ALIMI

104 ADET M1 HATTI ABB ARAÇLARI YOLCU BÖLÜMÜ KLİMA

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

 

104 Adet M1 Hattı ABB Araçları Yolcu Bölümü Klima alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :             2015/23326

1-İdarenin

a) Adresi            :             FERHATPASA METRO TESISLERI 34200 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :             2125689970 - 2125688900

c) Elektronik Posta Adresi           :             info@istanbul-ulasim.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :            

Teknik Şartnamede tarif edilen özelliklere uygun olarak İdare'ye ait ABB Metro araçlarına 104 Adet Klima Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri             :             İstanbul il sınırları içerisinde kalmak üzere İdare'ye ait depolar

c) Teslim tarihleri           :             İşbu sözleşme konusu 104 adet klimanın teslim ve montajı yapılacak ilk 2 adedi prototip niteliğinde olup 2 adet prototip klimanın işe başlama tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde tesliminin ve tesliminden itibaren en geç 15 gün içinde montajının ve devreye alınmasının tamamlanması gerekir. İdare'nin onayı ile daha erken teslim veya devreye alma yapılabilir. Söz konusu prototip klimaların devreye alınmasından sonra İdare, en geç 15 gün içinde prototip incelemesini tamamlayacak ve varsa yapılması gereken değişiklikleri ve düzeltilmesi gereken hususları Yüklenici'ye bildirecektir. Yüklenici, olması halinde İdarece beyan edilen değişiklikleri ve düzeltmeleri idarenin bildiriminden itibaren en fazla 20 gün içinde yerine getirecek ve İdarece verilmesi gereken son onaya hazır hale getirecektir. Prototip için İdarece verilecek düzeltme imkanı süresi bir kereye mahsus olmak üzere ve yukarıda belirtildiği şekilde en fazla 20 gündür. Bu aşamada Yüklenicinin (20 gün içinde) İdareden prototip onayı alamaması halinde sözleşmenin 34 üncü maddesinde tarif edilen ihtar, ceza ve feshe ilişkin hükümleri uygulanacaktır. İdarece prototip klimalara verilecek son onayın akabinde ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 ay olan iş süresinin sonuna kadar diğer 50 adet aracın klimaları geçici kabule hazır hale getirilecektir. İşbu sözleşme konusu 104 klimadan araçlara montajı ve devreye alınması yapılacak olan 102 adedinin dışında kalan 2 adet klima yedek niteliğinde klimalar olup en geç, iş süresi olan 12 ay sonuna kadar Yüklenici tarafından İdarece gösterilecek depoya teslimi gerçekleştirilecektir. (Açıklama : Prototip onayına ilişkin olan yukarıda bahsedilen süreler 12 aylık toplam iş süresine dahil olup; 12 aylık süre sözleşmenin imzalanması ile başlayacaktır.) Yüklenici yukarıdaki şartlara uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde detaylı teslim programını ve iş takvimini İdarenin onayına sunacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer             :             Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati             :             14.05.2015 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Raylı sistemlerde işleyen her türlü araç klimaları, araçlar üzerine kurulan HVAC sistemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yavuz Selim Mahallesi Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler İstanbul adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler/İSTANBUL, adresinde yer alan Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.