İhaleler

HAFRİYAT İŞLERİ İÇİN HİZMET ALINACAKTIR

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş. İHALE İLANI

HAFRİYAT İŞLERİ İÇİN HİZMET ALINACAKTIRHafriyat işleri için hizmet alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

 

2015/98067

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İş süresince; toplamda 3.200 saat iş makinesi kiralama işi , 5.000 m3 hafriyat nakliyesi işi ve 15.500 m beton kırımı hizmeti verilecektir.

İş süresince verilmesi planlanan hizmet miktarı iş makinelerinin çalıştırıldığı saat ve nakliyesi yapılan hafriyat hacmi üzerinden hesaplanacaktır.  Hizmet miktarı sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak artabilir veya azalabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul geneline yayılmış tüm raylı sistem hatları, ulaşım ağı içerisindeki alanlar ve yerleşkeler ( işletilen hatlar, işletmeye açılacak olan hatlar ve ulaşım ağı içerisinde İdare tarafından uygun görülen alanlar dahil)

c) Süresi

:

24 ay


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

15.09.2015 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası)karşılığı İhale doküman bedelinin; İdare'nin Mali İşler Müdürlüğü'ne yatırılmasından sonra, ibraz edilecek dekontla Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden temin edilebilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.