İhaleler

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

İÇME SUYU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/7585

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YAVUZ SELİM MAH. METRO SK NO: 3 34220 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Sartnamede tarif edilen özelliklere uygun; 480 ton tanker su, 204.000 adet 19 litrelik polikarbon su (damacana) ve 1.920.000 bardak su (180 ml) alimi. (60 lık kolisinde 32.000 koli)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İstanbul'dur. Teslimatlar, İdare'nin İstanbul il sınırları içerisindeki işletmeciliğini yaptığı tüm raylı sistem istasyon, bina ve tesislerdir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 24 aylık toplam iş süresince; EK-1 AYLIK KULLANILACAK DAMACANA SU MİKTARLARI: 2015 yılı için; Mart 8750 Adet Nisan 8800 Adet Mayıs 9100 Adet Haziran 9500 Adet Temmuz 6050 Adet Ağustos 8600 Adet Eylül 8550 Adet Ekim 8750 Adet Kasım 8750 Adet Aralık 7850 Adet Ocak 8750 Adet Şubat 8550 Adet 2016 yılı için; Mart 8750 Adet Nisan 8800 Adet Mayıs 9100 Adet Haziran 9500 Adet Temmuz 6050 Adet Ağustos 8600 Adet Eylül 8550 Adet Ekim 8750 Adet Kasım 8750 Adet Aralık 7850 Adet Ocak 8750 Adet Şubat 8550 Adet Not: Aylara göre dağılımı yukarıdaki tabloda belirtilen, toplam 2 yılda 204.000 adet 19 litrelik polikarbon su ihtiyacı öngörülmektedir. EK-2 AYLIK KULLANILACAK BARDAK SU MİKTARLARI: 2015 yılı için; Mart 1250 Koli Nisan 1350 Koli Mayıs 1300 Koli Haziran 1200 Koli Temmuz 1100 Koli Ağustos 1520 Koli Eylül 1460 Koli Ekim 1440 Koli Kasım 1250 Koli Aralık 1350 Koli Ocak 1260 Koli Şubat 1520 Koli 2016 yılı için; Mart 1250 Koli Nisan 1350 Koli Mayıs 1300 Koli Haziran 1200 Koli Temmuz 1100 Koli Ağustos 1520 Koli Eylül 1460 Koli Ekim 1440 Koli Kasım 1250 Koli Aralık 1350 Koli Ocak 1260 Koli Şubat 1520 Koli Not: Aylara göre dağılımı yukarıdaki tabloda belirtilen, 180 ml’lik 60’lık kolisinde toplam 32.000 koli bardak su ihtiyacı öngörülmektedir. EK-3 AYLIK KULLANILAN TANKERLE İÇME SU MİKTARLARI 2015 yılı için; Mart 20 Ton Nisan 20 Ton Mayıs 22 Ton Haziran 18 Ton Temmuz 20 Ton Ağustos 20 Ton Eylül 20 Ton Ekim 20 Ton Kasım 20 Ton Aralık 20 Ton Ocak 20 Ton Şubat 20 Ton 2016 yılı için; Mart 20 Ton Nisan 20 Ton Mayıs 22 Ton Haziran 18 Ton Temmuz 20 Ton Ağustos 20 Ton Eylül 20 Ton Ekim 20 Ton Kasım 20 Ton Aralık 20 Ton Ocak 20 Ton Şubat 20 Ton Not:1- Aylara göre dağılımı yukarıdaki tabloda belirtilen, 2 yılda toplam 480 ton tankerle içme suyu ihtiyacı öngörülmektedir. Not:2- Sözleşme imza sürecinin Mart ayına (veya Nisan ayına) yetişmemesi halinde; Yetişmeyen aylara ait teslimat miktarları, sonraki aylara eşit şekilde dağıtılacaktır. Teslimatlarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır: a- Tanker su: İdare’nin Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler İstanbul adresinde bulunan merkez deposuna, yukarıdaki tabloda belirtilen miktarlara uygun olarak teslim edilecektir. b- Polikarbon su: İdare'nin İstanbul il sınırları içerisindeki işletmeciliğini yaptığı tüm istasyon, bina ve tesislere teslim edilecektir. Polikarbon su, iş bu teslimat noktalarına, tüketim miktarları Yüklenici tarafından takip edilerek teslim edilecektir. İş süresi içindeki Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos, Eylül aylarında su tüketim miktarının çok olacağı düşünüldüğünden, Yüklenici’nin bu aylarda iki günde bir kez; diğer aylarda ise Yüklenici’nin dört günde bir kez tabloda belirtilen polikarbon suyu teslimat noktalarına eşit miktarlarda teslim etmesi planlanmaktadır. c- Bardak Su: İdare’nin İstanbul Metrosu Taksim İstasyonuna, Hafif Metro Hattı Aksaray İstasyonuna ve İdare’nin Esenler Merkez Binalarına teslimat yapılacaktır. Bardak su, iş bu teslimat noktalarına, tüketim miktarları Yüklenici tarafından takip edilerek teslim edilecektir. İş süresi içindeki Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos, Eylül aylarında su tüketim miktarının çok olacağı düşünüldüğünden, Yüklenici’nin haftada bir kez; diğer aylarda ise Yüklenici’nin iki haftada bir kez tabloda belirtilen bardak suyu teslimat noktalarına eşit miktarlarda teslim etmesi planlanmaktadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yavuz Selim Mah. Metro SK. No:3 34220 Esenler-İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

16.04.2015 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

               1) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin edilmesi zorunlu "Tesis ve İşletme İzin Belgesi"

               2) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin edilmesi zorunlu "Taşıtla Doğal Kaynak Suyu Taşıma İzin Belgesi" 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 42. maddesinin (2) nci fıkrasına uygun olarak; teklifleri dahilinde, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, TS 266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" başlıklı Türk standartlarına Uygunluk belgesini veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeyi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin söz konusu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesine uygun olarak; ihale konusu iş için teklif ettikleri mallardan damacana su ve bardak suya ilişkin açılmamış birer orjinal numune sunacaktır. (Bardak su numunesi 60 lık orjinal kolisinde- damacana su da açılmamış bir damacana halinde sunulacaktır.)  İstekli, numune ile birlikte teklif ettiği numunenin markasını belirterek kaşeleyip imzalayacağı numune listesini de İdareye sunacaktır. İstekli numunenin dış ambalaj üzerine adını/ünvanını yazarak son teklif verme saatinden önce numuneyi tekliflerin sunulacağı adrese tutanakla teslim edecektir. İdare teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu denetleyecektir.


İş ortaklıklarında numunenin, ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.


İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal teslim edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü içme suyu satışı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.
 İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yavuz Selim Mah. Metro Sk.No:3 34220 Esenler- İstanbul adresi Genel Müdürlük Binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği 
adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler İstanbul adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) 
takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.