İhaleler

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş. İHALE İLANI T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTINDAKİ 46 ADET VAGONUN DIŞ YÜZEY REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKI VERİLECEKTİR.

 

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.  İHALE İLANI

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR HATTINDAKİ 46 ADET VAGONUN DIŞ YÜZEY REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKI VERİLECEKTİR.

 


İdare’den temin edilmesi gereken ihale dokümanlarında detayı ve metrajı belirtilen “T1 Kabataş-Bağcılar Hattındaki 46 Adet Vagonun (Tramvay) Dış Yüzey Reklam Alanlarının kullanım hakkı” verilecektir:

1-İdarenin

a) Adresi

:

FERHATPASA METRO TESISLERI 34200 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) İhale dokümanının temin edilebileceği yer

:

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.

Ferhatpaşa Metro Tesisleri  34200 Esenler İstanbul


2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü

:

T1 Kabataş-Bağcılar Hattındaki 46 Adet Vagonun Dış Yüzey Reklam Alanlarının kullanım hakkı verilecektir. İşin detayları İdareden satın alınması gereken ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

Bu ihale konusu iş;  İdare için gelir getirici nitelikte bir iştir.

b) Süresi

:

1 yıl (ayrıca 1+1 olmak üzere 2 yıl opsiyonel süre) .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

16/08/2013 -   11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            d) Aşağıda 4.2. maddesinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            f) İsteklinin iş ortaklığı (İhaleye katılmak için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin bu şartname çerçevesinde yaptıkları anlaşmadır) olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

           h) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge

 

            ı) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge

 

            i)  Şekli ve İçeriği Şartnamede belirtilen teklif mektubu

 

j)   Şartnamede belirlenen geçici teminat

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c),  (h), (ı)  bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son iki yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında ihale konusu iş veya benzer iş konularında en az 2.000.000,-TL (İkimilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyimi bulunduğunu belgeleyecektir.

 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1.  Bu ihalede benzer iş olarak; kent içi açık veya kapalı mekânlardaki reklam yayını için ayrılan alanlarda veya görsel ve / veya işitsel herhangi bir yayın mecrasında reklam yayınlanmasına aracılık etme veya reklam hazırlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY ( İkiyüz Türk Lirası)karşılığı İhale doküman bedelinin; İdare'nin Mali İşler Müdürlüğü'ne " T1 Kabataş-Bağcılar Hattındaki 46 Adet Vagonun Dış Yüzey Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Verilmesi İhalesi” açıklaması düşülerek yatırılmasından sonra, ibraz edilecek dekontla Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden temin edilebilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler 200.000,00-TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. İdaremiz bu ihalede; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta tamamen serbesttir.