İhaleler

M3-M1B VE M4 METROSU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI BAKIMI DIŞ HİZMET ALIMI

M3-M1B VE M4 METROSU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI BAKIMI DIŞ HİZMET ALIMI

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

İhale Kayıt Numarası

:

2015/36341

1 - İdarenin

a) adresi

:

YAVUZ SELİM MAHALLESİ METRO SOKAK NO:3 34220 ESENLER İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

İdarenin işletmeciliğini üstlendiği M3-M1B ve M4 metro hatlarındaki istasyon ve tünellerde bulunan 6.245 adet yangın söndürme sistemi ekipmanının Bakımlarının Yapılması, Arızalarının Giderilmesi Ve Arıza Sıklığının Azaltılması İçin Geliştirme Faaliyetlerinin, 2 yıl süresince, Yüklenici tarafından, Teknik Şartname ve eklerine uygun olarak yerine getirilmesi işidir

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul (İdarenin işletmesinde bulunan ve Teknik Şartnamelerde adetleri ve istasyonlara göre dağılımı belirtilen İstanbul geneline yayılmış raylı sistem toplu taşıma istasyonlarında ve tesislerinde gerçekleştirilecektir.)

b) Tarihi ve saati

:

21.05.2015 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin alt Yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgelesi;

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde

i)                     Tek bir sözleşme veya sözleşmeye bağlı olmadan taahhüt edilen iş kapsamında veya

ii)                   Birden fazla sözleşmeler veya sözleşmeye bağlı olmadan taahhüt edilen işler kapsamında

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş (15) yıl içinde taahhüt altına girilen işlerle ilgili, teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş (15) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur.

İş deneyim belgesi teklif edilen bedelin %10’sinden az olmamalıdır. %10’lik tutarın sağlanıp sağlanmadığı hususu tek bir taahhüt veya birden fazla taahhütler toplanmak suretiyle değerlendirilecektir.

İş deneyim belgesi olarak

-        İdarelerce düzenlenmiş iş deneyim belgeleri

-        Faturalar veya

-        Sözleşmeler veya

-        Benzeri diğer dokümanlar

Sunulabilir.

Birden fazla sözleşme sunulması halinde; tutarlar toplanmak suretiyle asgari iş deneyim tutarının sağlanması aranacaktır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İş bu şartname hükümleri ile çelişmediği sürece; Kamu İhale Mevzuatının iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar, iş bu ihalede de kıyasen uygulanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü raylı sistem hatlarına ait tüneller veya istasyonlarda veya diğer kapalı yahut açık mekanlarda yer alan yangın sistemlerinin (söndürme veya ihbar), ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi tesisatların bakım onarım işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yukarıda belirtilen sistemlerin kendisini (kurulumunu ve/veya satışı ve/veya montajını) yapan Yüklenicilerin, bunların bakım onarımını da yapabileceği değerlendirilerek, söz konusu işler de benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.