İhaleler

METRO İSTASYONLARI HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM,ARIZA GİDERME VE GELİŞTİRME İŞLERİ DIŞ HİZMET ALIMI İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.


METRO İSTASYONLARI HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM,ARIZA GİDERME VE GELİŞTİRME İŞLERİ DIŞ HİZMET ALIMI

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

İhale Kayıt Numarası

:

2013/92545

1 - İdarenin

a) adresi

:

FERHATPASA METRO TESISLERI 34200

b) telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

Difüzörlü aksiyal fan, hücreli radyal fan, pnömatik aktüatörlü damper, elektrik motorlu damper, havalandırma kontrol panosunun  bakım-onarım, arıza giderme ve geliştirme faaliyetlerinin, şartname ve eklerine uygun olarak bizzat Yüklenici tarafından 2(iki) yıl boyunca, yerine getirilmesi  işidir. (Teknik Şartname Çizelge 2)

Hizmet miktarı sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak artabilir veya azalabilir.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

06.08.2013 - 11:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

h)İdari Şartnamede tarif edilen İş Deneyim Belgesi, (Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda yer almaktadır.)

ı) Benzer iş olarak kabul edilecek işler: her türlü raylı sistem hatlarına ait tüneller veya istasyonlarda, yahut karayollarına ait tünellerde, yahut maden ocaklarında veya bina ve kapalı mekanlarda yer alan havalandırma sistemlerinin bakım onarım işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yukarıda belirtilen havalandırma sistemlerinin kendisini (satış ve montajını) yapan yüklenicilerin, bunların bakım onarımını da yapabileceği değerlendirilerek, söz konusu işler de benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası)karşılığı İhale doküman bedelinin; İdare'nin Mali İşler Müdürlüğü'ne yatırılmasından sonra, ibraz edilecek dekontla Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden temin edilebilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Formun Altı