İhaleler

OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİNE PARA VE JETON İKMALİ VE TURNİKE TOPLAMA İŞİ HİZMET ALIMI

OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİNE PARA VE JETON İKMALİ VE TURNİKE TOPLAMA İŞİ HİZMET ALIMI

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

İhale Kayıt Numarası

:

2014/163992

1 - İdarenin

a) adresi

:

YAVUZ SELİM MAHALLESİ METRO SOKAK NO:3 34220 ESENLER İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

İdaremizin işletmesini üstlendiği raylı sistem hattında bulunan otomatik satış makinelerine ) para ve jeton ikmali ile turnike toplama işlerinin yapılması, makinelerde oluşacak arızaların giderilmesi, günlük ve aylık bakımlarının yapılması hizmetleri; 4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesi kapsamında kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. İşin miktarı: makine sayısıxay sayısı üzerinden 10.212 adet jeton ikmal ve 29.088 adet turnike toplama işinin yapılmasıdır..

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul olup; hizmet İdarenin işletmesinde bulunan ve teknik şartnamedeki çalışma düzeni tablosunda lokasyon isimleri belirtilen İstanbul geneline yayılmış raylı sistem toplu taşım istasyonlarında ve tesislerinde gerçekleştirilecektir.

b) Tarihi ve saati

:

05.01.2015 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna bağlı Yönetmeliğe göre özel güvenlik faaliyetinde bulunmasına izin verilen şirketler için düzenlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılabilir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgelesi;

Son on yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İdari Şartnamede detayları belirtilen Makine Ekipman Taahhütnamesi

4.3.3. İdari Şartnamede detayları belirtilen Kalite Yönetim Sistem Belgesi

4.3.4. İdari Şartnamede detayları belirtilen Yer Görme Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü nakit paranın ve/veya parayı temsil eden  kıymetli evrakın (çek, sent, bono, teminat mektubu vb) ve/veya  kıymetli madenin (altın, gümüş… vs) ve/veya para yerine ödeme aracı benzeri olarak kullanılan emtianın (jeton, bilet, elektronik … bilet vs) bir yerden bir yere güvenli olarak  nakledilmesi işleri, yukarıda belirtilen emtianın otomatik makinelere ikmal edilmesi işleri (bankamatiklere para dolumu, boşaltılması işleri… gibi) benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No:3 34220 Esenler/İSTANBUL adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.