İhaleler

TEKNİK PERSONEL İŞ ELBİSESİ

 

TEKNİK PERSONEL İŞ ELBİSESİ

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

TEKNİK PERSONEL İŞ ELBİSESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/10922

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2125689970 - 2125688900

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@istanbul-ulasim.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.700 Adet T-SHIRT 1.350 Adet YAZLIK İŞ PANTOLONU 2.700 Adet SWEATSHIRT 1.350 Adet KIŞLIK İŞ PANTOLONU 1.350 Adet MONT 1.350 Adet İŞ ÖNLÜK'ten oluşan Teknik Personel İş Elbisesi alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL adresinde yer alan İdare deposu

c) Teslim tarihi

:

a) Yüklenici firma, ürünler için kullanacağı kumaş örneklerini, teknik şartnameye uygun olduğuna dair belgeleriyle beraber sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içinde İdareye teslim eder. İdare kumaş örneklerini zarf içine koyup kaşeleyip teslim alır. b) Yüklenici her üründen, teknik şartnameye uygun numuneler üretip sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içinde idareye teslim eder. c) İdare yüklenicinin teslim etmiş olduğu numuneleri teslim tarihinden sonra 3 takvim günü içerisinde görsel olarak inceler teknik şartnameye uygun olup olmadığına karar verip kararı yazılı olarak yükleniciye bildirir. Numuneleri paketleyerek kaşeleyip kaldırır. ç) İdare, numuneler görsel olarak şartnameye uygun değilse bildirim tarihinden sonra 10 takvim günü içerisinde tekrar numune sunması için bir kereye mahsus yükleniciye süre tanır. Bu 10 günlük süre, sözleşmenin 34. Maddesi uyarınca ihtar süresi niteliğinde olup; Yüklenicinin sunmuş olduğu ikinci numuneler de görsel olarak şartnameye uygun değilse sözleşme fesh edilir. d) Ayrıca, iş bu 10.3.ç. de belirtilen ihtar süresi boyunca; Yükleniciye her gün için ve kabul edilmeyen numune başına, ilgili numune malın teklif cetvelindeki bedelinin % 1 i oranında ceza kesilir. e) Yüklenici idareye teslim etmiş olduğu numunelerin, idare tarafından görsel olarak teknik şartnameye uygun olduğu kararı kendisine yazılı olarak bildirildikten sonra seri üretime geçer. f) Yüklenici İdareden numuneler görsel olarak şartnameye uygundur yazısını elden teslim aldığı tarihten itibaren 50 takvim günü içerisinde ürünleri üretip teslim etmek zorundadır. g) Yüklenici ürünleri Esenler ana depoya teslim eder. h) İdare ürünler teslim edildikten sonra 15 takvim günü içinde üretilen her üründen sondaj yöntemiyle birer adet numune alıp akradite olan labaratuvara gönderir. Ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığına dair analiz yaptırır. Analiz sonuçları teknik şart nameye uygun çıkarsa İdare ürünleri kabul eder. Analiz sonuçları teknik şartnameye uygun çıkmazsa ürünlerin tamamını reddeder. İş bu maddede belirtilen laboratuvar analizleri için tüm laboratuvar ücretleri Yüklenici tarafından ödenir. ı) Ürünlerin teslimi ve iadesi durumunda her türlü nakliye ücreti yüklenici tarafından ödenir. i) Ürünlerde beden numaraları yazılı olacak.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

09.04.2015 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İstekli üretim kapasitesini gösteren kapasite raporunu sunacaktır.

İsteklinin sağlaması gereken kapasite miktarı: İş elbisesi veya ihale konusu mal kalemlerinden herhangi birine ait en az 2.700 adet üretim kapasitesi bulunmalıdır

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Konfeksiyon ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler  benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler- İstanbul adresi Genel Müdürlük binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL adresi Genel Müdürlük Binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.